VABILO NA 17. REDNI ZBOR ČLANOV

posted in: Ribičija | 0

Na podlagi sklepa št. 2/2020 katerega je sprejel Upravni odbor RD Lendava na svoji 51. izredni seji dne 12.02.2020  sklicujem 17. redni Zbor članov, ki bo v:

nedeljo, 15.03.2020  ob 9.00 uri v gostilni Jaklin Črenšovci

in predlagam naslednji

DNEVNI RED

 1. Odprtje oz. pričetek Zbora članov in pozdrav /predsednik RD/
 2. Izvolitev organov Zbora članov /predsednik RD/:
 3. delovnega predsedstva /predsednik in dva člana/
 4. zapisnikarja
 5. dveh overovateljev zapisnika
 6. verifikacijske komisije /predsednik in dva člana/
 • Poročila :
 • Upravnega odbora o poslovanju RD in finančno poročilo blagajnika za leto 2019
 • Gospodarske komisije, Komisije za varstvo okolja, Komisije za delo z mladimi, Komisiji za izobraževanje, Tekmovalne komisije, Disciplinske komisije in poročilo GČS.
 • poročilo Nadzornega odbora o notranjem nadzoru, kraparske sekcije, poročilo verifikacijske komisije
 • Razprava po poročilih in sprejem-potrditev poročil
 • Program dela za leto 2020 /predsednik RD/
 • Predlog za spremembo statuta (razprava)
 • Potrditev predlogov članskih prispevkov za 2021
 • Potrditev nagrad funkcionarjem za  2021
 • Podelitev ribiških plaket Ribiške zveze Slovenije
 • Razno
 • “Ribiški car 2020” – bo v nedeljo, 29.03.2020
 • deljenje letnih kart za 2021
 • Pogostitev vseh prisotnih članov

Opozorilo:

Statut RD Lendava:   22. člen

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če Zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Zbor članov sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj  petina članov. 

                                                                     Predsednik Upravnega odbora RD Lendava

                                                                                                         Jožef JEREBIC, l.r.